Súkromné gymnázium, Rovná 597/15, Poprad

 

Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglická literatúra ANL
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Cvičenia z matematiky CVM
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatika INF
Komunikačná výchova KNV
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Konverzácia v španielskom jazyku KSZ
Literatúra v anglickom jazyku LAJ
Matematika MAT
Náuka o spoločnosti NOS
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Prekladový seminár z ANJ PBA
Rozšírený anglický jazyk RAJ
Rozvíjanie špecifických funkcií RSF
Seminár z biológie SEB
Seminár z dejepisu SED
Seminár z geografie SEG
Seminár z chémie SEC
Seminár z matematiky SEM
Seminár z občianskej náuky SEY
Seminár zo slovenského jazyka a literatúry ESI
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Španielsky jazyk SJA
Telesná a športová výchova TSV
Tvorba projektov a prezentačné zručnosti TBZ
Umenie a kultúra UKL
Úvod do literatúry v anglickom jazyku ULA
Výtvarná výchova VYV
Zručnosti v anglickom jazyku ZUA

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.07.2018