Súkromné gymnázium, Rovná 597/15, Poprad

 

Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglická literatúra ANL
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Cvičenia z fyziky CVF
Dejepis DEJ
Dejiny kultúry DEK
Etická výchova ETV
Francúzsky jazyk FRJ
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatika INF
Komunikačná výchova KNV
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Konverzácia v španielskom jazyku KSZ
Literatúra v anglickom jazyku LAJ
Matematika MAT
Náuka o spoločnosti NOS
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Podnikanie v cestovnom ruchu VCR
Právo PRW
Prekladový seminár z ANJ PBA
Prírodovedné predmety PRP
Programovanie PRO
Rozšírený anglický jazyk RAJ
Rozvíjanie špecifických funkcií RSF
Seminár z biológie SEB
Seminár z dejepisu SED
Seminár z ekonómie SEK
Seminár z fyziky SEF
Seminár z geografie SEG
Seminár z chémie SEC
Seminár z literatúry SML
Seminár z matematiky SEM
Seminár z náuky o spoločnosti SNS
Seminár z občianskej náuky SEY
Seminár zo slovenského jazyka a literatúry ESI
Seminár zo španielskeho jazyka SES
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoločenskovedný seminár SPS
Španielsky jazyk SJA
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Tvorba projektov a prezentačné zručnosti TBZ
Umenie a kultúra UKL
Úvod do literatúry v anglickom jazyku ULA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Zručnosti v anglickom jazyku ZUA

© aScAgenda 2018.0.1058 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.08.2017